Vergoeding basispakket

Wat wordt er gedekt in het basispakket?

Hieronder is een actueel overzicht van welke zorggebieden zijn opgenomen in het basispakket:
1.  Geneeskundige zorg
2.  Verblijf ziekenhuis
3.  Medicijnen
4.  Geestelijke gezondheidszorg
5.  Medische hulpmiddelen
6.  Fysiotherapie
7.  Ergotherapie
8.  Logopedie
9.  Tandheelkundige zorg
10. Ziekenvervoer
11. Kraamzorg
12. Dieetadvisering
13. Ivf-behandeling
14. Dyslexie
15. Stoppen met roken
16. Wijkverpleegkundige zorg
17. Hulpmiddelen
18. Gehandicapten zorg
19. Ouderenzorg

Hieronder wordt er antwoord gegeven wat de verschillende zorggebieden inhouden en wat er vergoed wordt in het basispakket.

Wat is geneeskundige zorg en wordt dit vergoed in het basispakket?

Geneeskundige zorg is gericht op herstel en genezing, het gaat vaak om zorg voor een korte periode. De huisarts, medische specialisten en verloskundigen vallen onder geneeskundige zorg. De geneeskundige zorg wordt vergoed vanuit het basispakket.

Wordt een verblijf in het ziekenhuis vergoed in het basispakket?

Een ziekenhuis verblijf na een operatie wordt vergoed vanuit het basispakket. Ook een bezoek naar de spoedeisende hulp wordt vergoed.

Welke medicijnen worden vergoed vanuit het basispakket?

De meeste medicatie die wordt voorgeschreven wordt vergoed door de zorgverzekering. Echter kan er sprake zijn van een eigen bijdrage die betaald moet worden voor de medicatie. Er zijn drie opties die gelden voor vergoeding van medicijnen:

 1. De medicijnen worden volledig vergoed vanuit het basispakket;
 2. Alleen de goedkoopste variant wordt vergoed vanuit het basispakket;
  De meeste zorgverzekeraars vergoeden meestal de goedkoopste variant binnen een       medicijngroep. De zorgverzekeraar mag zelf bepalen welke variant er wordt vergoed. Wanneer er sprake is van een allergische reactie, kan de huisarts een duurdere medicijn kosteloos voorschrijven mits dit medicijn is opgenomen het basispakket.
 3. De medicijnen worden gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket;
  Niet geregistreerde medicijnen worden niet vergoed vanuit het basispakket mits er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid, namelijk:

    - een zeldzame ziekte;
    - een behandeling is niet meer mogelijk voor de betreffende ziekte;
    - of er is geen gelijkwaardige medicijn die geregistreerd staat;

Wat is Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en welke behandelingen worden vergoed?

Sinds begin dit jaar kan je terecht bij de huisarts voor psychische problemen. De huisarts kan beslissen om de patiënt zelf te behandelen of door te verwijzen naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Binnen de basis GGZ vallen onder andere de volgende behandelingen die worden vergoed:

 1.   Gevoerde gesprekken met een psycholoog of psychiater;
 2.   Online programma’s voor het behandelen van je psychische stoornis (E-Health);
 3.   Een combinatie van gevoerde gesprekken en online programma’s;

Er wordt gekeken of de behandeling effect heeft op de stoornis aan de hand van bewijs uit de praktijk en de wetenschap. Verzekeraars mogen zelf beoordelen welke behandelingen tot dit criterium behoren. Behandelingen gericht op aanpassingsproblemen en hulp bij werk- en relatieproblemen worden niet vergoed vanuit het basispakket.

Gespecialiseerde GGZ:
Onder gespecialiseerde GGZ vallen complexe psychische stoornissen.  Een verzekerde wordt geholpen door een team van specialisten. De behandeling is gericht op het herstel van de stoornis of het voorkomen van verergering. Behandelingen die vallen onder gespecialiseerde GGZ worden vergoed door de basisverzekering wanneer er sprake is van een verwijzing door de huisarts.

Welke medische hulpmiddelen worden wel en niet vergoed door de zorgverzekeraar?

Welke medische hulpmiddelen vergoedt mijn zorgverzekeraar?

Medische hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, revalidatie, verpleging of verzorging, kunnen worden vergoed vanuit het basispakket. Op het moment dat er langdurige zorg nodig is, kan er aanspraak worden gemaakt op een verstelbaar bed of een speciaal matras.

Welke medische hulpmiddelen vergoedt mijn zorgverzekeraar niet?
Hulpmiddelen als rollators, looprekken en krukken worden niet meer vergoed in het basispakket. Deze middelen moeten zelf worden aangeschaft.

Welke medische hulpmiddelen vergoedt mijn gemeente?
Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen met een beperking. Een van de activiteiten van gemeenten is het zelfstandig laten wonen voor mensen met een beperking. Gemeenten kunnen deze mensen ondersteunen door middel van een rolstoel, traplift of een elektronische deuropening. Deze ondersteuning kan per gemeente verschillen.

Wat is fysiotherapie en wat wordt er vergoed in het basispakket?

Fysiotherapeuten houden zich bezig met het behandelen van klachten, waarbij er niet goed gesteund en bewogen kan worden van het lichaam. Fysiotherapie heeft als doel het beter functioneren van het lichaam, het verminderen van de pijn en het optimaliseren van het lichaam.


Jongeren die fysiotherapie nodig hebben, krijgen de eerste 9 lessen vergoed van de zorgverzekeraar. Wanneer er sprake is van een chronische afwijking, dan kunnen jongeren alle behandelingen vergoed krijgen. Voorbeelden van een chronische afwijkingen kunnen zijn een aandoeningen op het zenuwstelsel of andere aandoeningen die het bewegingsstelsel negatief beïnvloeden.
Jongeren vanaf 18 jaar met een chronische afwijking, krijgen de fysiotherapie vergoed vanaf de 21e behandeling.

De eerste 9 lessen worden vergoed bij bekkenfysiotherapie. Bekkenfysiotherapie wordt toegepast bij mensen met urine-incontinentie. Dit is een veel voorkomend probleem bij ouderen die geen beheersing hebben over de blaas. 

Met een aanvullende verzekering worden er meer lessen vergoed. Dit verschilt per zorgverzekeraar.
Daarnaast verschillen de prijzen per fysiotherapeut. Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts om een bezoek te brengen aan de fysiotherapeut. Het is raadzaam om bij de zorgverzekeraar te informeren of de fysiotherapeut een contract heeft met de zorgverzekeraar. Anders kan het zijn dat de behandelingen niet wordt vergoed.

Wat is Ergotherapie en wordt het vergoed door de zorgverzekeraar?

Ergotherapeuten zorgen ervoor dat mensen, met psychische en lichamelijke problemen, weer hun dagelijkse activiteiten kunnen vervolgen. Problemen in het dagelijks leven kunnen zijn:

 1.  het zelf niet meer kunnen wassen of aankleden;
 2.  productiviteitsproblemen op het werk of op school;
 3.  het niet meer uit kunnen oefenen van een sport of een hobby;
 4.  problemen met het aanpassen van de leefomgeving;
 5.  en mobiliteitsproblemen.

De eerste tien behandeluren worden vergoed vanuit het basispakket.

Wat is logopedie en wordt het vergoed door de zorgverzekeraar?

De logopedist behandeld mensen met een communicatiestoornis. Dit kan een stoornis zijn met betrekking tot taal, spraak, stem, gehoor en slikken. De logopedist richt zich tot het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie. De logopedische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket.

Wat is tandheelkundige zorg en welke kosten worden vergoed?

Een tandheelkundige houdt zich bezig met het herkennen, voorkomen en behandelen van aandoeningen in de mond.
Voor jongeren tot 18 jaar worden behandelingen vergoed als:

 1.  wortelkanaalbehandeling;
 2.  het verwijderen van tandsteen;
 3.  of het vullen van gaatjes.


Ouderen moeten deze tandheelkundige behandelingen zelf betalen. Uitneembare kunstgebitten en chirurgische zorg, bijvoorbeeld röntgenonderzoek, kunnen wel worden vergoed vanuit het basispakket.
Daarnaast wordt er ook een uitzondering gemaakt voor mensen met een ernstige stoornis of afwijking. Dit kan zijn een groei of ontwikkelstoornis in de mond.  Een vergoeding is ook van toepassing op een geestelijke of lichamelijke klachten die niet zozeer gerelateerd zijn aan tandheelkundige zorg.
Met een aanvullende verzekering worden meerdere behandelingskosten voor tandheelkundige zorg wel vergoed.

Wat is het verschil in ziekenvervoer en wanneer wordt het vergoed?


Het ziekenvervoer kan worden verdeeld in de volgende categorieën;

Spoed vervoer: Ambulancepersoneel die zijn opgeroepen na een 112-melding, zullen zelf aangeven of het noodzakelijk is om vervoer voort te zetten naar het ziekenhuis.     

Besteld vervoer: Besteld vervoer wordt meestal geregeld door de huisarts. Er is dan sprake van een handicap of een ziekte, waardoor de huisarts het noodzakelijk acht om een ambulance te regelen.

Zittend vervoer: Bij zittend vervoer gaat het om zelfstandig reizen naar het ziekenhuis. In sommige situaties kunnen deze kosten gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.
Het vervoer moet medisch noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Wat is kraamzorg en wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar?

Kraamzorg is de zorg die wordt geboden voor- en na de bevalling en wordt vergoed in het basispakket. Meestal assisteert de kraamverzorg(st)er de arts of verloskundige bij een thuisbevalling. De kraamverzorg(st)er informeert het gezin op het gebied van babyverzorging. Een eigen bijdrage is wel vereist voor kraamzorg.

Wat is dieetadvisering en wat wordt er vergoed?

Dieetadvisering wordt gegeven door een diëtist en behandelt patiënten met op maat gemaakte voedings- /dieetadvies. Naast het geven van voedingsadvies, heeft een diëtist ook de taak om een patiënt goed te begeleiden en te motiveren voor het volgen van een dieetprogramma. 
Voorkomende ziektes of symptomen van patiënten kunnen zijn:

 1.   diabetes;
 2.   allergieën;
 3.   hart en vaatziektes;
 4.   ondergewicht;
 5.   overgewicht;
 6.   obesitas.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het basispakket, heb je een verwijzing nodig van je huisarts. In het basispakket worden de eerste drie behandeluren vergoed.

Wat is een ivf-behandeling en wat wordt er vergoed?

Ivf staat voor In-vitrofertilisatie, ofwel een vruchtbaarheids-behandeling. Bij een ivf-behandeling vindt de bevruchting buiten het lichaam plaats. Een eicel en meerdere spermacellen worden bij elkaar gebracht, zodat er een embryo ontstaat. Het embryo wordt vervolgens in de baarmoeder geplaatst, waardoor een vrouw zwanger raakt.
Een ivf-behandeling wordt op medische indicatie uitgevoerd en niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Er wordt gekeken naar de persoonlijk situatie. Een vrouw komt in aanmerking voor een behandeling wanneer:

 1.  de eileiders niet goed functioneren;
 2.  sterilisatie;
 3.  chronische ziekte aan de baarmoederslijmvlies;
 4.  onverklaarbare onvruchtbaarheid;
 5.  en bij verminderde zaadkwaliteit van de man.


De eerste drie behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Vrouwen ouder dan 43 komen niet in aanmerking voor een ivf-behandeling.

Wat is dyslexie en wanneer wordt het vergoed?

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen, spellen en schrijven, gezien de leeftijd en onderwijsniveau. Het verwerken van een taal gaat trager terwijl ze wel hetzelfde intelligentieniveau hebben als leeftijdgenoten.
Verzekerden komen in aanmerking voor een vergoeding, wanneer er sprake is van een ernstige vorm van dyslexie. De volgende punten moeten van toepassing zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding:

 1. Alle kinderen, vanaf 7 jaar of ouder, in het basisonderwijs komen in aanmerking voor een vergoeding en de dyslexiezorg vindt plaats voor de 13e verjaardag;
 2. In het basisonderwijs is een leerling-dossier opgebouwd waaruit blijkt dat er extra hulp is geboden bij het leren lezen, spellen en schrijven;
 3. De leerling heeft weinig vooruitgang geboekt in het basisonderwijs, waardoor de school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie;

Wat wordt er vergoed voor het stoppen met roken?

Om te stoppen met roken zijn er verschillende middelen die vergoed kunnen worden vanuit het basispakket. Er zijn verschillende mogelijkheden om te stoppen met roken.
Met het stoppen-met-roken-programma wordt er begeleiding en medicatie geboden voor het stoppen met roken. Een keer per jaar wordt dit vergoed vanuit het basispakket en dient er een eigen bijdrage geleverd te worden. Ook is er een verwijzing nodig van de huisarts.
Daarnaast zijn er medicijnen en nicotine vervangende middelen als kauwgom, pleisters en tabletten die vergoed kunnen worden, wanneer deze besteld worden bij de apotheek. Er dient dan wel mee gewerkt te worden aan een gedragsmatige ondersteuning van een zorgverlener. Per zorgverzekeraar kan het verschillen of deze ondersteuning wordt vergoed.

Zie voor meer informatie over de basisverzekering de site van de Rijksoverheid of vergelijk zorgverzekeringen van 2017 op Zorgverzekering vergelijken.


 

 

 

 

 

Zorgpremiekorting